Chuleta a la Parrilla

Chuleta a la Parrilla

Chuleta a la Parrilla

$17

grilled pork chops served with maduros